image banner
  
Thông báo Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Nho Quan năm 2023
THÔNG BÁO Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Nho Quan năm 2023

Căn cứ Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Danh mục quy định ngành đào tạo đối với người dự tuyển vào chức danh công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trong kỳ tuyển dụng năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Nho Quan;

Thực hiện Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 21/7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Nho Quan về việc tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Nho Quan năm 2023;

Ủy ban nhân dân huyện Nho Quan thông báo tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Nho Quan năm 2023 như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Trong độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến đủ 45 tuổi (tính tới ngày ban hành Kế hoạch tuyển dụng);

c) Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông;

d) Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên. Trong đó, không phân biệt loại hình đào tạo trường công lập, ngoài công lập;

đ) Trình độ tin học: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản;

e) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

g) Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

h) Trong diện quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã;

i) Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

k) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Người đăng ký dự tuyển ngoài các điều kiện nêu trên, còn phải có đủ các tiêu chuẩn sau

a) Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

b) Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

c) Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

d) Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

đ) Có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự và giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.

3. Những người không được đăng ký dự tuyển

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc;

d) Các trường hợp không được đăng ký dự tuyển khác theo quy định của pháp luật.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VÀ YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

Chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Nho Quan năm 2023 là: 04 chỉ tiêu, cụ thể:

- Công chức Chỉ huy trưởng Quân sự: 04 chỉ tiêu;

- Tuyển dụng vào làm việc tại UBND các xã: Gia Sơn, Gia Tường, Phú Lộc, Quỳnh Lưu;

- Yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trở lên.

III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG

 1. Quy định chung

  a) Thực hiện việc xét tuyển và bổ nhiệm chức danh công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP.

  b) Người dự tuyển công chức cấp xã chỉ được đăng ký dự tuyển ở một chức danh công chức tại một xã có chỉ tiêu tuyển dụng. Nếu người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển ở từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển.

 2. Ưu tiên trong tuyển dụng
 1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

  - Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại Bước 2;

  - Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm điểm phỏng vấn tại Bước 2;

  - Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm điểm phỏng vấn tại Bước 2.

 2. Trường hợp người dự tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại Bước 2 theo quy định.
 1. Nội dung, hình thức tuyển dụng

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để tuyển dụng. Việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự thực hiện qua 2 bước như sau:

Bước 1: Tổ chức xét hồ sơ dự tuyển, xét các điều kiện đăng ký dự tuyển, tiêu chuẩn dự tuyển của công chức Chỉ huy trưởng quân sự đối với từng đối tượng tham gia dự tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự phỏng vấn tại Bước 2.

Bước 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

 1. Xác định người trúng tuyển

a) Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã phải có đủ điều kiện sau:

- Có kết quả điểm phỏng vấn tại Bước 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm phỏng vấn tại Bước 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của chức danh công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn tại Bước 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn tại Bước 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã theo Kế hoạch này không được bảo lưu kết quả cho các kỳ xét tuyển lần sau.

d) Ngoài các điều kiện trên, người trúng tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự phải đồng thời đáp ứng được các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định và theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện.

IV. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, HỒ SƠ D TUYỂN VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN

 1. Phiếu đăng ký dự tuyển

  - Phiếu đăng ký dự tuyển ;

  - Bản chụp các văn bằng, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, chứng nhận thành tích đạt được theo quy định;

  - Bản chụp giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp, chứng nhận gồm: Giấy xác nhận của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện và bản sao các giấy tờ có liên quan;

  - 02 ảnh (kích cỡ 4x6cm) cùng loại, ảnh chụp từ 06 tháng trở lại đây, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh; 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

 2. Hình thức, thời hạn, thời gian, địa điểm nộp, tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ dự tuyển
 1. Hình thức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại Phòng Nội vụ huyện Nho Quan.
 2. Thời hạn nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, Hồ sơ dự tuyển: Là 30 ngày kể từ sau ngày thông báo này được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 3. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, Hồ sơ dự tuyển: Thu nhận phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính, kể từ ngày 26/7/2023 đến 17 giờ ngày 25/8/2023.
 4. Địa điểm tiếp nhận: Phòng Nội vụ, UBND huyện Nho Quan.

Địa chỉ: Thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Điện thoại: 02293.866.252.

IV. THỜI GIAN PHỎNG VẤN TUYỂN VÀ LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

1. Thời gian và địa điểm tổ chức phỏng vấn: Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Nho Quan năm 2023 sẽ có thông báo sau.

 1. Lệ phí dự tuyển: Mức thu và việc sử dụng phí tuyển dụng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản khác có liên quan (dự kiến 500.000đ/người).

Trên đây là Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, nếu có vướng mắc đề nghị cơ quan, đơn vị, cá nhân liên hệ Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân huyện Nho Quan hoặc qua số điện thoại 02293.866.252 (trong giờ hành chính) để được giải đáp./.


 • Từ khóa :
Tin mới nhất
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập